Terms & Condition | Webinar.SP.vn.ua
logo

Договір публічної оферти

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Освітня платформа “Соціальна перспектива” https://webinar.sp.vn.ua/ (далі Освітня платформа) створена як результат спільної діяльності Громадської організації “Соціальна перспектива” та фізичної особи - підприємця Давиденко Ганни Віталіївни за методичної підтримки Відокремленого структурного підрозділу “Вінницький соціально-економічний інститут ЗВО “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”). Суб’єктом власне економіко-правових відносин з користувачами платформи, тобто надавачем освітніх послуг, Виконавцем та підписантом Договору публічної оферти, є Фізична особа-підприємець Давиденко Ганна Віталіївна, що діє на підставі державної реєстрації (РНОКПП  3045905740)  пропонує фізичним та юридичним особам (далі – Користувач, у множині Користувачі) приєднатися до цього договору публічної оферти про надання послуг (далі – Договір) на визначених у ньому умовах та відповідно до обраного переліку послуг. Приєднанням до цього Договору також вважатимуться конклюдентні дії: проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із публічною офертою» та/або оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати за навчальний курс та/або отримання доступу до навчального курсу. У разі незгоди з умовами цього Договору укладення договору приєднання не є можливим.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1 Освітня платформа “Соціальна перспектива” є веб-сайтом, на якому розміщено масові освітні курси, освітні програми, програми підвищення кваліфікації, матеріали вебінарів (далі - Навчальні матеріали), що є продуктом інтелектуальної праці ГО "Соціальна перспектива", ФОП Давиденко Г. В. або створені у співпраці з іншими суб'єктами авторського права на підставі договору про розміщення курсу.

1.2 Навчальний курс – сукупність навчальних матеріалів (відеоматеріалів, завдань, тощо), які складені відповідно до певної тематики та за якими передбачена оцінка рівня отриманих знань з подальшою видачею сертифіката, що засвідчує результат навчання.

1.3 Програма підвищення кваліфікації – сукупність навчальних матеріалів (відеоматеріалів, завдань, тощо), які складені відповідно до вимог чинного законодавства і мають на меті надання послуг з підвищення кваліфікації працівників закладів освіти різних рівнів на основі заздалегідь укладеної та затвердженої програми підвищення кваліфікації. Програма, обсяг навчальних годин та умови сертифікації за кожним таким освітнім контентом вказуються у рекламних матеріалах курсу та розміщуються у відкритому доступі на Освітній платформі.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Освітня платформа зобов’язується надати Користувачу послуги, зміст яких полягає в доступі Користувача до обраного ним навчального курсу або програми підвищення кваліфікації та подальшої сертифікації, а Користувач – прийняти і оплатити послуги на умовах, визначених в цій оферті. Вартість конкретного навчального курсу або програми підвищення кваліфікації визначають відповідно до витрат на підготовку такого курсу та очікуваного прибутку і зазначають окремо за кожним курсом у рекламних матеріалах та на сторінці курсу.

2.2 Приймаючи публічну оферту на укладення такого Договору, Користувач підтверджує, що він повністю приймає його умови.

2.3 Користувач приймає (акцептує) оферту, проставляючи галочку навпроти поля «Ознайомлений із публічною офертою» та/або оплачуючи рахунок чи використовуючи онлайн платіжний засіб для оплати за навчальний курс та/або отримання доступу до навчального курсу. Письмова форма цього Договору згідно ЗУ «Про електронну комерцію» додатково може підтверджуватися направленням електронного листа у відповідь на запит Користувача. Якщо користувач не виявив такої потреби, Оферта не надсилається.

3. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1 Ціна визначається та застосовується відповідно до обраного Користувачем навчального курсу чи програми підвищення кваліфікації і вказується на сторінці лендінгу навчального курсу або програми підвищення кваліфікації та (або) соцмережах чи рекламних матеріалах.

3.2 Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошей на рахунок ФОП Давиденко Г.В. чи через онлайн платіжні системи, що використовуються Освітньою платформою.

3.3 Оплата послуг здійснюється у гривні. У разі оплати послуг Користувачами, що офіційно перебувають на території іншої держави, оплата здійснюється в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день оплати.

3.4 Після повної або часткової оплати кошти не повертаються. У випадку, якщо Користувач сплатив бронь курсу (якщо це передбачалося умовами оплати), що є частиною оплати за курс і не здійснив решти оплати, сума такого забезпечувального платежу не повертається Користувачеві.

3.5 Користувач не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами. Моментом виконання надання послуг вважається передача Користувачу доступу до навчального курсу чи програми підвищення кваліфікації.

3.6 Користувач може отримати знижку на ціну навчального курсу чи програми підвищення кваліфікації. Умови надання знижки доводяться до відома Користувача через рекламні матеріали. Знижка не надається після купівлі навчального курсу чи програми підвищення кваліфікації.

4. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1 Послуги надаються в мережі Інтернет шляхом надання Користувачеві доступу до вибраного ним навчального курсу чи програми підвищення кваліфікації.

4.2 Дата початку (набору) навчального курсу чи програми підвищення кваліфікації зазначається на веб-сайті Освітньої платформи чи рекламних матеріалах.

4.3 Освітня платформа не несе відповідальності, якщо Користувач пропустив семінар, вебінар, інші елементи, розраховані на їх сприйняття Користувачем шляхом його участі в онлайн трансляції відповідно до програми курсу.

4.4 Моментом виконання надання послуг вважається передача Користувачу доступу до навчального курсу чи програми підвищення кваліфікації. Користувач споживає послуги шляхом перегляду навчальних матеріалів розміщених на Платформі. Усі Навчальні матеріали є авторськими та суб’єктивними, Освітня платформа може не погоджуватися із позиціями, викладеними у цих матеріалах. Авторські майнові права на всі Навчальні матеріали передані Виконавцю згідно з відповідними угодами.

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1 Обов’язки Освітньої платформи:

5.1.1 Надати Користувачеві послуги відповідно до умов цієї оферти.

5.1.2 Передати Користувачеві доступ до навчального курсу чи програми підвищення кваліфікації не пізніше дати початку Курсу, яка буде оголошена в рекламних матеріалах.

5.1.3 Надавати Користувачеві онлайн підтримку через електронну пошту чи чат, який буде створено (Viber, Telegram), або інший канал зв’язку на вибір Освітньої платформи. Онлайн підтримка може виявлятися у формі консультацій щодо того, як користуватися функціоналом Платформи, щодо онлайн вебінарів (фідбек сесій), які можуть надаватися у рамках Курсу чи інших труднощів, які можуть виникнути у Користувача впродовж дії Договору.

5.2 Обов’язки КОРИСТУВАЧА:

5.2.1 Прийняти та оплатити послуги відповідно до умов цієї оферти.

5.2.2 Споживати послуги особисто, не передавати доступ до Курсу, Навчальних матеріалів будь-яким третім особам, не копіювати та іншим чином не відтворювати Навчальні матеріали. У разі порушення цієї умови Освітня платформа має право розірвати договір в односторонньому порядку.

6. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

6.1 Права інтелектуальної власності на Навчальні матеріали, використані в Платформі, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать  ФОП Давиденко Г.В.

6.2  ФОП Давиденко Г.В. також використовує об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

6.3  ФОП Давиденко Г.В. надає Користувачеві обмежену, невиключну, відкличну і без права субліцензування ліцензію на доступ до Платформи та використання Навчальних матеріалів.

6.4 Надаючи право Користувачу використовувати об’єкти права своєї інтелектуальної власності для цілей виконання цього Договору,  ФОП Давиденко Г.В. не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1 У випадку порушення умов оплати послуг Освітня платформа має право розірвати договір в односторонньому порядку та обмежити доступ до Платформи та Навчальних матеріалів.

7.2 Виконавець може односторонньо розірвати цей Договір та заблокувати доступ до Навчальних матеріалів та Платформи у випадку:

– виявлення поширення (чи будь-якого відтворення) Навчальних матеріалів публічно та (або) передання доступу до Платформи третім особам, які не є Стороною Договору та (або) купівлею Курсу в складчину (кількома особами).

– виявлення фактів фальсифікації результатів сертифікації (залучення до проходження курсу третіх осіб, плагіат тощо)

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1 В разі виникнення спорів Сторони вживатимуть заходи досудового врегулювання спорів.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1 Договір діє до моменту спливу 3 (трьох) місяців від дня початку Курсу відповідно до Програми Курсу. Доступ до Платформи та Навчальних матеріалів надається лише на термін дії Договору. У випадку, якщо Користувач не скористався послугами протягом цього терміну з особистих причин, термін дії Договору не продовжується.

9.2 Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку:

9.2.1 невиконання Стороною своїх обов’язків за цим Договором;

9.2.2 у випадках, передбачених розділом 8 цього Договору.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1 Приєднуючись до цього Договору, Користувач надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності.

10.2 Виконавець може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це Користувача. У випадку незгоди зі зміненими умовами Користувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку

10.3 Якщо інше не передбачено цією офертою, застосовуються звичайні договірні умови, встановлені законодавством.

11. РЕКВІЗИТИ ПІДПИСАНТА:

Фізична особа-підприємець Давиденко Ганна Віталіївна Код ДРФО 3045905740

Банківські реквізити: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ банку 14360570, МФО 305299

Р/р UA363052990000026009036106239

Адреса: Україна, 21030, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул. Янгеля Академіка, будинок 65, кв. 30

Місце надання освітніх послуг: онлайн, https://webinar.sp.vn.ua/